Pencapaian Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan Sehingga 30 Jun 2017

 

Janji Menepati Tempoh

Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak

Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard
1. Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi

Sistem Pengurusan Aduan Awam (SisPA)  dalam masa empat belas(14) hari bekerja

 

25 aduan 100 % Tiada 0 % 25 aduan
2. Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi

empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

106 bil 99 % 1 1 % 107 bil