Saliran Mesra Alam
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berdasarkan MSMA Edisi 2 dan lain-lain garispanduan jabatan bagi tujuan mengurangkan masalah saliran dan banjir melalui pengurusan air ribut (storm water management) yang cekap,¬† ke atas :-
  • Permohonan pembangunan tanah bagi tujuan perumahan, perindustrian, komersial, perladangan, perlombongan, tukarsyarat tanah, pecah sempadan¬† dan lain-lai
  • Permohanan kelulusan kajian EIA oleh pemaju bagi tujuan pembangunan tanah/projek yang berisiko
  • Permohonan Projek pengswastaan tanah kerajaan oleh pihak swasta
  • Permohonan pembinaan sistem saliran dalam bandar, jambatan, lintasan (kabel, paip air) dan lain-lain struktur hidraulik
 • Membantu menyelia perlaksanaan perkhidmatan perundingan bagi sesuatu projek Saliran Bandar.
 • Memproses permohonan CFO dan CCC bagi sesuatu projek siap.
 • Membantu pemantauan kerjatanah pihak pemaju bagi memastikan aktiviti kerja tanah tidak mencemar sistem sungai sediada.
 • Memberi input teknikal bagi Penggubalan dan Pengubahahsuai Rancangan Fizikal Negara/Negeri serta Rancangan Struktur Tempatan/Daerah
 • Pemantauan terhadap kerja-kerja kawalan hakisan dan kelodak bagi aktiviti yang melibatkan kerja tanah