Saliran Mesra Alam

SALIRAN MESRA ALAM

  1. Memberi khidmat nasihat teknikal berdasarkan MSMA Edisi 2 dan lain-lain garispanduan jabatan bagi tujuan mengurangkan masalah saliran dan banjir melalui pengurusan air ribut (storm water management) yang cekap,  ke atas :-

   • Permohonan pembangunan tanah bagi tujuan perumahan, perindustrian, komersial, perladangan, perlombongan, tukarsyarat tanah, pecah sempadan  dan lain-lai
   • Permohanan kelulusan kajian EIA oleh pemaju bagi tujuan pembangunan tanah/projek yang berisiko
   • Permohonan Projek pengswastaan tanah kerajaan oleh pihak swasta
   • Permohonan pembinaan sistem saliran dalam bandar, jambatan, lintasan (kabel, paip air) dan lain-lain struktur hidraulik

 

 1. Membantu menyelia perlaksanaan perkhidmatan perundingan bagi sesuatu projek Saliran Bandar.
 2. Memproses permohonan CFO dan CCC bagi sesuatu projek siap.
 3. Membantu pemantauan kerjatanah pihak pemaju bagi memastikan aktiviti kerja tanah tidak mencemar sistem sungai sediada.
 4. Memberi input teknikal bagi Penggubalan dan Pengubahahsuai Rancangan Fizikal Negara/Negeri serta Rancangan Struktur Tempatan/Daerah
 5. Pemantauan terhadap kerja-kerja kawalan hakisan dan kelodak bagi aktiviti yang melibatkan kerja tanah
Scroll to Top